pierwsza praca ile urlopu

Pracownik rozpoczynający swoją karierę zawodową zastanawia się nad wieloma kwestiami związanymi z nowym etapem w jego życiu. Jedną z bardzo istotnych kwestii jest liczba dni urlopowych jaka mu przysługuje na początku drogi. Zależnie od umowy jaką zawarł z pracodawcą zasady związane z wymiarem dni wolnych są różne. Urlop, który jest płatny przysługuje jedynie w przypadku umowy o pracę.

Pierwsza praca ile urlopu?

Pracownikowi zasadniczo przysługuje dwadzieścia dni urlopowych w ciągu roku kalendarzowego – i są to dni płatne. Oznacza to nic innego, niż zachowanie prawa do wynagrodzenia mimo nieświadczenia pracy w ciągu tych dni. Pracodawca nie ma prawa w tym czasie wymagać jakiejkolwiek aktywności od pracownika. Po upływie dziesięciu lat stażu pracy (ale uwaga, tylko na podstawie umowy o pracę!) pracownikowi przysługiwać będzie 26 dni urlopowych w ciągu roku kalendarzowego. W prawie pracy zawarte są pewne przepisy nadające pracownikowi prawo do naliczenia mu stażu pracy w związku z jego wykształceniem.

Do stażu pracy nalicza się ukończone okresy nauki pracownika, ale fakt ukończenia szkoły musi być odpowiednio potwierdzony przez pracownika okazaniem dokumentu potwierdzającego zakończenie nauki. Dokumentem stwierdzającym ten fakt jest świadectwo ukończenia szkoły – dyplom – wydany absolwentowi, zgodny z obowiązującymi przepisami w szkolnictwie. Przerwy w nauce nie mają wpływu na naliczany staż pracy dla pracownika. Dodatkowe kursy, również te zawodowe oraz bezpośrednio lub pośrednio związane z jego wykształceniem, również nie mają wpływu na staż pracy. Bez znaczenia jest system w jakim pracownik uczęszczał do szkoły – obojętne czy był to system dzienny, zaoczny czy wieczorowy. Staż pracy naliczany jest za najwyższe wykształcenie osiągnięte przez pracownika. Nie ma znaczenia również fakt, czy pracownik uczył się w systemie e-lerning – najważniejszym i jedynym branym pod uwagę kryterium jest dyplom.

pierwsza praca

Ukończone szkoły a staż pracy wliczany do urlopu.

W przypadku ukończenia przez pracownika szkoły zasadniczej, lub innej równorzędnej szkoły zawodowej wliczany jest przewidziany czas trwania nauki, jednak nie dłużej niż 3 lata. Oznacza to, że w przypadku szkoły trwającej okres 2 lat, jeśli pracownik uzyskał dyplom ukończenia jego staż pracy do urlopu naliczany jest w wysokości 2 lat. Jeśli pracownik ukończył szkołę trwającą 4 lata, jego staż pracy wyniesie 3 lata, czyli maksymalny wymiar.

Jeśli pracownik ukończył szkołę średnią zawodową, brany pod uwagę jest wymiar czasu przewidziany programem nauczania, jednak nie więcej niż 5 lat. Podobnie jak w poprzednim przypadku : jeśli szkoła została ukończona (i jest to potwierdzone dyplomem) w czasie krótszym niż 5 lat, zostanie on w tym wymiarze doliczony, jeśli dłuższym niż 5 lat wyniesie on 5 lat – maksymalną możliwą wartość w tym przypadku.

Szkoła średnia zawodowa dla absolwentów zasadniczych, lub innych równorzędnych szkół zawodowych jest to 5 lat.

Szkoły średnie ogólnokształcące gwarantują pracownikowi prawo do naliczenia stażu pracy w wymiarze maksymalnie 4 lat.

Szkoły policealne nadają pracownikowi pracownikowi do naliczenia stażu pracy w wymiarze 6 lat.

Szkoły wyższe nadają pracownikowi prawo do naliczenia stażu pracy w wysokości 8 lat – i w tym przypadku bez znaczenia jest, czy pracownik uzyskał licencjat, dyplom inżynierski czy dyplom magisterski. Bez znaczenia jest również czy były to studia jednolite.

POWYŻSZE OKRESY NAUKI NIE ULEGAJĄ SUMOWANIU, to znaczy że staż pracy zostanie naliczony na podstawie ostatniego dyplomu pracownika.

Jeśli pracownik uczył się w systemie zaocznym i w tym czasie pracował nalicza mu się korzystniejszy dla niego staż pracy. Oznacza to nie więcej niż to, że w przypadku podjęcia zatrudnienia przez pracownika na mocy umowy – zlecenie oraz umowy o dzieło staż pracy zostanie naliczony na podstawie dyplomu ukończonej przez niego szkoły.

plaża

Jeśli pracownik pracował na mocy umowy o pracę i w tym czasie pobierał nauki w systemie zaocznym naliczony zostanie dla niego korzystniejszy wymiar stażu pracy. Jeśli pracownik pobierał nauki w szkole średniej ogólnokształcącej w wymiarze wieczorowym i pracował w tym czasie przez okres 3 lat na mocy umowy o pracę, następnie studiował w systemie zaocznym i kontynuował zatrudnienie na mocy umowy o pracę przez okres 4 lat – jego staż faktycznej pracy wynosi 7 lat, a staż pracy przysługujący mu z tytułu jego wykształcenia (wyższe, potwierdzone dyplomem) przysługuje mu 8 lat i to jest korzystniejsza dla niego opcja. Dlatego zostanie mu naliczone 8 lat do stażu pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here