biuro

Dzisiaj odpowiemy sobie na zasadnicze pytanie, które stawiają przed sobą wszystkie osoby pracujące. Nieważne czy są to osoby mądre, głupie, chude, grube, szczupłe, siwe, otyłe, łyse, czy niskie.

Odpowiemy na pytanie, co się zalicza do stażu pracy?

Oprócz zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego wlicza się także inne szczególne okresy np. pracę na roli, czy długi okres służby wojskowej.
Zarówno nauczyciele, jak i pracownicy nie pedagogiczni mają prawo do nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat. Do okresu pracy uprawniającego do tych gratyfikacji zalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami np:okresy zatrudnienia jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze
(§ ust. 1 rozporządzenia MENiS w sprawie nagrody jubileuszowej., art. 38, wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.

co się zalicza do stażu pracy

Wliczamy także okres urlopu wychowawczego, gdzie ważne jest świadectwo pracy z informacją o korzystaniu z urlopu wychowawczego, okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie w wyroku przywracającym pracownika do pracy, tu potrzebny jest prawomocny wyrok sądu przywracający do pracy, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, potrzebne papiery to, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego.

Oczywiście zaliczamy do stażu też i inne określone sytuacje takie jak, okres pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia w tym okresie, nawet okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres pobierania świadczeń socjalnych przysługujących na urlopie górniczym, górniczych zasiłków socjalnych, okres uprawnienia do świadczenia górniczego lub okres pobierania stypendium na przekwalifikowanie, okres pracy w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, praca na podstawie szczególnego rodzaju umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dlatego też należy traktować ten okres jak okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy, okres pobierania świadczenia pieniężnego przez mianowanego urzędnika państwowego w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z likwidacją lub reorganizacją urzędu w okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub reorganizowanym urzędzie a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, okres pobierania uposażenia poselskiego lub senatorskiego, okres odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej, okres służby w Policji z zastrzeżeniem, że:
policjantowi, który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą – w ciągu 3 miesięcy od tego dnia, okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy;
– jeżeli policjant nie może podjąć zatrudnienia w czasie określonym wyżej ze względu na chorobę powodującą niezdolność do pracy lub inwalidztwo , zachowuje te uprawnienia w razie podjęcia zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania niezdolności do pracy lub inwalidztwa, okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Zaliczamy też okres przerwy w wykonywaniu pracy w związku z udziałem pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Okres Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o ile funkcjonariusz po zwolnieniu ze służby podjął pracę; nie dotyczy funkcjonariusza zwolnionego ze służby w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służb.

staż pracy

To prawie wszystkie okresy wliczające się do stażu pracy. Większość tych okresów jest szczególna, ale według przepisów jak najbardziej wliczana w staż.
Trzeba pamiętać, że staż pracy obejmuje nie tylko okresy faktycznego wykonywania pracy, lecz także okresy, w których pracownik tej pracy nie świadczył, jednak podlegają one wliczeniu w staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. To, czy inny okres niż czas zatrudnienia może stanowić staż pracy, musi wprost wynikać z przepisów prawa.

Od stażu pracy pracownika zależą uprawnienia pracownicze. Dlatego warto, by pracownik w momencie zatrudnienia przedstawił dokumenty potwierdzające jego staż pracy, wszędzie gdzie wcześniej pracował, ponieważ, uprawnia go do dodatkowych korzyści związanych z zatrudnieniem w danej firmie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here