Jakie wymagania należy spełnić by wybudować pawilon handlowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Myśląc o budowie pawilonu handlowego w pierwszej kolejności powinniśmy otrzymać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja taka określi czy na danej działce można wybudować obiekt i jakie warunki należy spełnić żeby uzyskać pozwolenie na jego postawienie. W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek w urzędzie gminy wraz z załącznikami. Do wniosku należy załączyć dwa egzemplarze mapy geodezyjnej lub ewidencyjnej, na której zaznaczone będą granice działki, charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, planowane przyłącza, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie i dojazd do posesji. Na aktualnej mapie należy narysować kontur planowanej inwestycji i zaznaczyć granice działki.

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy spełnić szereg warunków. Teren musi posiadać dostęp do drogi publicznej, uzbrojenie terenu powinno być wystarczające do planowanej budowy, teren nie powinien wymagać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, przynajmniej jedna działka sąsiednia jest dostępna z tej samej drogi publicznej zabudowana jest tak, że pozwala to określić wymagania dotyczącej nowej zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz, wójt lub prezydent. Po otrzymaniu decyzji możemy zacząć przygotowania do inwestycji. Musimy zadbać o wypełnienie warunków określonych w decyzji. W szczególności należy pamiętać o zapewnieniu dostaw energii, wody, gazu, odprowadzaniu ścieków, odpadów stałych, wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego jeśli jest taka konieczność oraz zapewnienie pozwoleń koniecznych do konkretnej lokalizacji.

Zobowiązania inwestora

Jako inwestor musimy zadbać o odpowiednie zorganizowanie budowy, w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inwestor musi posiadać projekt budowlany  oraz inne konieczne projekty. Inwestycja powinien kierować kierownik budowy. Opracowany powinien być plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do obowiązków inwestora należy wykonanie robót budowlanych i ich odbiór. Ważne jest także zapewnienie nadzoru osób o odpowiednich kwalifikacjach w przypadku gdy mamy do czynienie z bardzo skomplikowanymi robotami.

Pozwolenie na budowę

W przypadku budowy pawilonów handlowych konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę. Prawo budowlane określa wyjątki od tej zasady, którymi są budowy tymczasowych i nie połączonych trwale z gruntem pawilonów. Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa od 2 do 6 miesięcy. Długość oczekiwania zależy od obłożenia praca danego urzędu, wymagań danego urzędu oraz poprawności i kompletności złożonych dokumentów.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt budowlany wraz z opiniami, pozwoleniami w kilku egzemplarzach. Konieczne jest także dołączenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy dołączyć także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych ważne jest także zezwolenie o tworzeniu i działaniu takich obiektów.

Rozpoczęcie budowy

Za rozpoczęcie budowy uznajemy rozpoczęcie tak zwanych prac przygotowawczych  takich jak: wytyczenie obiektów, niwelacja gruntów, zagospodarowanie terenu, wykonanie przyłączy. O terminie rozpoczęcia robót inwestor musi powiadomić organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością budowy z projektem. Powiadomienie konieczne jest na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Dostawy energii, wody, ciepła i gazu może nastąpić tylko po okazaniu pozwolenia na budowę. Więcej informacji o budowie pawilonów znajdziecie Państwo na stronie firmy Stacon, która oferuje budowę pawilonów handlowych i obiektów usługowych.

Zakończenie budowy pawilonu handlowego

O zakończeniu robót trzeba zawiadomić właściwy organ. W niektórych przypadkach należy także uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Do zawiadomienia lub wniosku należy dołączyć dokumenty: dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną,, potwierdzenie odbioru przyłączy, kopię świadectwa energetycznego budynku.

[Głosów:20    Średnia:1.9/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here